مصیبت نامه جلسه بیستم و دومسطح : عمومی
تاریخ : 2022/07/19
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و دوم