مصیبت نامه جلسه بیستم و سومسطح : عمومی
تاریخ : 2022/07/26
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و سوم