مصیبت نامه جلسه بیستم و چهارمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/08/02
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و چهارم