مصیبت نامه جلسه بیستم و پنجمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/08/09
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و پنجم