مصیبت نامه جلسه بیستم و ششمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/08/16
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و ششم