مصیبت نامه جلسه بیستم و هفتمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/08/23
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و هفتم