مصیبت نامه جلسه بیستم و هشتمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/08/30
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و هشتم