مصیبت نامه جلسه بیستم و نهمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/09/06
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه بیستم و نهم