مصیبت نامه جلسه سی امسطح : عمومی
تاریخ : 2022/09/13
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی ام