مصیبت نامه جلسه سی ویکمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/09/20
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی ویکم