مصیبت نامه جلسه سی و دومسطح : عمومی
تاریخ : 2022/09/27
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و دوم