مصیبت نامه جلسه سی و سومسطح : عمومی
تاریخ : 2022/10/04
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و سوم