مصیبت نامه جلسه سی و چهارمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/10/11
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و چهارم