مصیبت نامه جلسه سی و پنجمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/10/18
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و پنجم