مصیبت نامه جلسه سی و ششمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/10/25
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و ششم