مصیبت نامه جلسه سی و هفتمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/11/01
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و هفتم