مصیبت نامه جلسه سی و هشتمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/11/08
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و هشتم