مصیبت نامه جلسه سی و نهمسطح : عمومی
تاریخ : 2022/11/15
سخنران : کندی
پیوست : ندارد
مصیبت نامه جلسه سی و نهم