زخم


تیتر : زخم
شرح خلاصه : مولوی میگه از هر زخمی، نوری درمیاد
سطح : عمومی