سخنرانی
مصیبت نامه جلسه چهل و یکم

مصیبت نامه جلسه چهل ام

مصیبت نامه جلسه سی و نهم

مصیبت نامه جلسه سی و هشتم

مصیبت نامه جلسه سی و هفتم

مصیبت نامه جلسه سی و ششم

مصیبت نامه جلسه سی و پنجم

مصیبت نامه جلسه سی و چهارم

مصیبت نامه جلسه سی و سوم

مصیبت نامه جلسه سی و دوم

مصیبت نامه جلسه سی ویکم

مصیبت نامه جلسه سی ام

مصیبت نامه جلسه بیستم و نهم

مصیبت نامه جلسه بیستم و هشتم

مصیبت نامه جلسه بیستم و هفتم

مصیبت نامه جلسه بیستم و ششم

مصیبت نامه جلسه بیستم و پنجم

مصیبت نامه جلسه بیستم و چهارم

مصیبت نامه جلسه بیستم و سوم

مصیبت نامه جلسه بیستم و دوم