منطق الشجرهنویسنده : مدرسه معرفت
سطح : عمومی
شرح خلاصه : کتابی تمثیلی از مراحل تعالی روح؛ از بذر تا درختی کامل؛ از اسنس تا روحی کامل.

منطق الشجره، روایتی است از مسیر انسان از زمین تا به آسمان. مسیری که ناگفته‌های بسیار دارد و مملو است از اسرار...‌ داستانِ مسیری رمزآلود و پرپیچ و خم از تکامل 1یک روح تا رسیدن به حقیقت.

متن تمام قسمت‌های این کتاب از داستان‌های واقعی در مدرسه معرفت و درس‌هایی واقعی از اسرار هستی برگرفته شده است.


فصلهای کتاب

مقدمه
قسمت 1: درخت گردو و بذرهای باغ
قسمت 2: در جستجوی حقیقت
قسمت 3: رشد
قسمت 4: من دیگری نیستم، من خویشتن هستم
قسمت 5: اجزای درخت
قسمت 6: عناصر زمینی و آسمانی
قسمت 7: عضوی از طبیعت یا شریک طبیعت
قسمت 8: راز تعالی در شیره‌ی جان است
قسمت 9: طلب آسمانی و توقع زمینی
قسمت 10: رو به‌سوی خورشید (بخش اول)
قسمت 11: رو به‌سوی خورشید (بخش دوم)- درک عدالت خورشید
قسمت 12: قلعه باورهای ما
قسمت 13: هنر و حکمت درخت گردو
قسمت 14: رنج رشد یا رنج تجزیه
قسمت 15: رو به خورشید یا مثل خورشید
قسمت 16: راز رشد
قسمت 17: به یکدیگر فرصت تمرین و انجام اشتباه بدهیم
قسمت 18: متخصصان تولید سایه
قسمت 19: شادی تعالی و رنج زمینی
قسمت 20: روح‌القدس و مدیر گروه
قسمت 21: اکتساب توانایی یا لیاقت عطا
قسمت 22: انتخاب یک راهنمای خردمند
قسمت 23: لیاقت محبت
قسمت 24: فضاها و احتمالات موجود در آن‌ها
قسمت 25: شیطان نه از برون، بلکه از درون ما می‌آید
قسمت 26: فرزندان خورشید
قسمت 27: درک کثرت و پذیرش تنوع فضیلت‌ها و ضعف‌های دیگران
قسمت 28: زیبایی زمینی یا زیبایی الهی
قسمت 29: غرور و تمایل آن به اغراق
قسمت 30: بهترین خودمان باشیم، نه بهتر از دیگران
قسمت 31: باغی مقدس
قسمت 32: آن نوع زیبایی که در حصار زمان و مکان نیست
قسمت 33: سخن پایانی – قسمت آخر